Céginformációk

Cég: Liberty Press Kft.

Elérhetőség: 1037. Bécsi út 252-254. // kiado@jelen.media.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-352996

Adószám: 24807007-2-41

Cégünk lapelőfizetést értékesít a honlapon, 26.520 Ft értéksávban. Az előfizető által megrendelt újságot postai szolgáltatás keretében kiszállíttatjuk.

Lemondás

A megrendelés lemondásának feltételei: net.jogtar.hu

Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén

Online vitarendezési platformra mutató link az EU 524/2013 rendelet szerint (link)

Reklamációt a szerkesztőség központi címén (1037. Budapest, Bécsi út 252-254.), illetve központi email címén (kiado@jelen.media.hu) lehetséges. Ha az jogos, a szerkesztőség az előfizetői díjat visszautalja.

Az előfizetőnek lehetősége van lemondani az előfizetését. Ezt a kiado@jelen.media.hu-ra írt e-mailben teheti meg. Bizonyos esetekben lehetősége van a fennmaradó időszakra jutó – arányos - előfizetési összeg visszaigénylésére.

A Liberty Press Kft. nyomtatott és elektronikus sajtótermékek kiadásával foglalkozó társaság. Szolgálató/Kiadó online felületén és a Jelenmindeutt.hu oldalon a kiadó nyomtatott és elektronikus sajtótermékeinek megvásárlására, valamint ezen sajtótermékek előfizetésére nyílik lehetőség. Szolgálató/Kiadó elérhetőségei: Liberty Press Kft., E-mail: kiado@jelen.media.hu  Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 252-254.

A Kiadó a kártyabirtokos felhatalmazása alapján végzi  a megrendelések elfogadását és visszaigazolását, az előfizetési díjak beszedését, a fizetési felszólítások, előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítását, reklamációs ügyintézést, az előfizetések módosítását, megszüntetését.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a kártyabirtokos felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan legyenek rögzítve, hiszen azok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A kiadó a kártyabirtokos téves, hiányos, pontatlan adatbevitele alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. A hibásan megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja, így meggátolhatja a szerződés létrejöttét. A nyomtatott  előfizetések a következő hónap elsejétől válnak aktívvá, abban az esetben, amennyiben a kártyabirtokos az előfizetést a folyó hó 24-ig befizette és az megérkezett a Kiadóhoz.
A kártyabirtokos a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a kártyabirtokos él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy e-mailben). A kiadó az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé, s s az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a kártyabirtokos által teljesített fizetéseket visszatéríteni. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye. Az 5/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A kártyabirtokos az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat a kiadóhoz, amely a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint haladéktalanul orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a kártyabirtokos egyet nem értése esetén, az írásban benyújtott panaszt a kiadó legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a panaszra a kiadó  elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Szállítás

A szerkesztőség a hetilapot hetente, csütörtökönként, postai szolgáltatás keretében juttatja el a megrendelőhöz, illetve a megrendelő által meghatározott címre.